بیشتر بدانیم

تاریخچه پیوند                                          دانلود فایل

تاریخچه پیوند در ایران                                دانلود فایل

فرآیند مرگ مغزی                                     دانلود فایل

مروری بر فرآیند اهدای عضو                         دانلود فایل

تخصیص عضو                                          دانلود فایل

مراقبت از مرگ مغزی ویژه کوردیناتورها            دانلود فایل

آپنه تست                                              دانلود فابل

BrainDeath Diagnosis1                            دانلود فایل

  BrainDeath Diagnosis2                          دانلود فایل

Corneal Reflex                                      دانلود فایل

Cough Reflex                                       دانلود فایل

gag Reflex                                           دانلود فایل

Lazarus1                                              دانلود فایل

Lazarus                                                دانلود فایل

Muscle movment                                   دانلود فایل

Muscle movments                                  دانلود فایل

Oculo cephalic reflex                              دانلود فایل

Oculovestibular reflex                             دانلود فایل

Photomotor reflex                                 دانلود فایل

تست آتروپین                                          دانلود فایل

کتاب جامع فراهم آوری اعضا و نسوج پیوندی    دانلود فایل


محتوای مرتبط