اعضای واحد

واحد فراهم آوری اعضای پیوندی :

 نام و نام خانوادگی: دکتر علیرضا راحت دهمرده   

مدرک تحصیلی: متخصص بیهوشی ( فوق تخصص ICU )

سمت: مسئول واحد

کوردیناتور : فرزانه بزی

کارشناس معاونت درمان : ریحانه علوی

  شرح وظایف :

الف) نظارت بر فراهم ساختن فضاي مناسب براي اهداي عضو، بر اساس دستورالعمل مصوب وزارت بهداشت در بیمارستان هایی که طبق آئین نامه ي وزارت بهداشت شرایط یا همان مرکز فراهم آوري را دارند.
ب) نظارت بر فراهم ساختن نیروي انسانی مورد نیاز براي اهداي عضو براساس دستورالعمل مصوب وزارت بهداشت در بیمارستانهایی که طبق آئین نامه ي وزارت بهداشت شرایط یا همان مرکز فراهم آوري را دارند.
ج) نظارت بر فراهم ساختن امکانات ، تجهیزات و وسایل مصرفی مورد نیاز براي اهداي عضو براساس دستورالعمل مصوب وزارت بهداشت در بیمارستانهایی که طبق آئین نامه ي یا همان مرکز فراهم آوری ( organ procurement unit ) OPU بهداشت شرایط تاسیس  را دارند.
ح) نظارت بر فراهم ساختن امکانات ، تجهیزات و وسایل مصرفی موردنیاز براي اهداي عضو براساس دستورالعمل مصوب وزارت بهداشت در بیمارستانهایی که طبق آئین نامه ي وزارت بهداشت شرایط تاسیس مرکز شناسایی را دارند .نظارت بر فراهم ساختن فضاي مناسب براي مراکز شناسایی ، براساس دستورالعمل مصوب وزارت بهداشت در بیمارستان هایی که طبق آئین نامه ي وزارت بهداشت شرایط تاسیس مرکز شناسایی را دارند.
خ) نظارت بر فراهم ساختن نیروي انسانی موردنیاز براي مراکز شناسایی ، براساس دسترالعمل مصوب وزارت بهداشت در بیمارستانهایی که طبق آئین نامه ي وزارت بهداشت شرایط تاسیس مرکز شناسایی را دارند.
د) نظارت دقیق بر عملکرد آمبولانس هاي اورژانس و فوریتهاي پزشکی در انتقال افراد کمایی (coma and trauma center ) CTC به مراکز
ذ) تحویل و بررسی گزارش ماهانه ي مراکز فراهم آوري و شناسایی
ر) بازبینی فصلی و حضوري مراکز شناسایی و فراهم آوري و ارائه گزارش مکتوب آن به مرکز مدیریت پیوند و بیمارسهاي خاص وزارت بهداشت
ز) ورود اطلاعات مرتبط با اهداي عضو و شناسایی در فرم هاي مصوب وزارت بهداشت به صورت ماهیانه
ژ) نظارت بر تخصیص بودجه به مراکز اهداي عضو و شناسایی و بیمارستانهاي مرتبط براساس دستورالعمل مصوب وزارت بهداشت در مورد تخصیص بودجه
س) نظارت بر روند تایید مرگ مغزي در مراکز اهداي عضو و شناسایی
ش) نظارت بر روند انتقال افراد مرگ مغزي از بیمارستان مبدأ به مراکز اهداي عضو
ص) نظارت بر همکاري بیمارستان هاي مبدأ با مراکز اهداي عضو و شناسایی براساس دستورالعمل مصوب وزارت بهداشت
ض) نظارت بر همکاري بیمارستان هاي داراي مراکز اهدا و شناسایی با این مراکز
ع) برگزاري دوره هاي آموزشی اهداي عضو و مرگ مغزي مصوب وزارت بهداشت براي پرسنل و عوامل مراکز اهداي عضو و شناسایی
غ) برگزاري دوره هاي بازآموزي آشنایی با مرگ مغزي و اهداي عضو براي پزشکان و پرسنل مرتبط با اهداي عضو در بیمارستانهاي مبدأ
ط) رسیدگی به مشکلات مراکز اهداي عضو شناسایی و بیمارستان هاي مرتبط و انتقال مشکلات به مدیریت پیوند و بیماریهاي خاص

 

 


054-33229865
054-33229865

 

 

 

 

 


درباره ما

محتوای مرتبط