بیشتر بدانیم

تاریخچه پیوند                                          دانلود فایل

تاریخچه پیوند در ایران                                دانلود فایل

فرآیند مرگ مغزی                                       دانلود فایل

مروری بر فرآیند اهدای عضو                           دانلود فایل

تخصیص عضو                                             دانلود فایل

مراقبت از مرگ مغزی ویژه کوردیناتورها               دانلود فایل

آپنه تست                                                     دانلود فابل

BrainDeath Diagnosis1                                دانلود فایل

  BrainDeath Diagnosis2                              دانلود فایل

Corneal Reflex                                           دانلود فایل

Cough Reflex                                            دانلود فایل

gag Reflex                                                دانلود فایل

Lazarus1                                                   دانلود فایل

Lazarus                                                    دانلود فایل

Muscle movment                                       دانلود فایل

Muscle movments                                      دانلود فایل

Oculo cephalic reflex                                  دانلود فایل

Oculovestibular reflex                                   دانلود فایل

Photomotor reflex                                       دانلود فایل

تست آتروپین                                              دانلود فایل

کتاب جامع فراهم آوری اعضا و نسوج پیوندی        دانلود فایل


محتوای مرتبط